REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO
“Włoska przygoda z Faktorią Win”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady organizacji konkursu pod nazwą ,,Włoska przygoda z Faktorią Win” („Konkurs”).
  2. Organizatorem Konkursu, Fundatorem Nagród oraz Administratorem danych jest Eurocash FRANCZYZA z siedzibą w Komornikach, kod pocztowy: 62-052, przy ulicy Wiśniowa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Sądowego pod numerem 0000259846, numer NIP: 7772910817, numer REGON: 300333695. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. („Organizator”).
  3. Czynności w Konkursie na zlecenie Organizatora wykonuje VALKEA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291933, NIP: 525-21-77-350, o kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 zł, wpłaconym PLN (“Valkea”), reprezentowaną Tomasza Opielę CEO i Beatę Krawczak CFO („Organizator Wykonawczy”).
  4. Konkurs ma niepubliczny charakter i organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Konkurs organizowany jest na stronie internetowej www.wloskaprzygoda.pl.
  6. Organizator Wykonawczy ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.
  7. Konkurs trwa od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 6 czerwca 2021 r.
  8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 847, z późn. zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
  9. Konkursem objęte są wina: Prosecco Amanti Extra Dry (SAP: 286767), Prosecco Amanti (SAP: 374261), Moscato Amanti (SAP: 408050), Pinot Grigio Amanti Green (SAP: 374262) w dostępnym opakowaniu 750 ml, które należy zakupić w liczbie minimum jednej sztuki w okresie trwania konkursu od 19 kwietnia 2021 roku do 6 czerwca 2021 roku.
  10. Punkty sprzedaży biorące udział w konkursie to sklepy określone w załączniku nr 1 załączonym do niniejszego Regulaminu. („Punkt Sprzedaży”).
  11. Wybór Punktu Sprzedaży, w którym Uczestnik dokona Zakupu Konkursowego jest dobrowolny i w żaden sposób nie wpływa na warunki uczestnictwa w Konkursie.
  12. Organizator Wykonawczy powoła komisję składającą się z 3 jego przedstawicieli („Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie, w tym rozstrzyganie reklamacji.
 2. NAGRODY
  1. Dla Laureatów przygotowano nagrody w postaci roweru elektrycznego („Nagroda”) o wartości 4 499 zł brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 500,00 zł nie jest wypłacana bezpośrednio Laureatowi, lecz jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu. Łącznie ufundowano pięć rowerów o łącznej wartości 22 495 zł brutto (dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł, 00/100 groszy: ) oraz nagrody pieniężne w łącznej wysokości 2 500,00 zł.
  2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani nagrody innego rodzaju. Zwycięzca nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
  3. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do maksymalnie jednej Nagrody w Konkursie.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Konkurs ma niepubliczny charakter, i przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych– konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których organizator może zidentyfikować jako osoby, które wcześniej polubiły fanpage znajdujący się pod adresem www.facebook.com/faktoriawin. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora, pracownicy Organizatora Wykonawczego, pracownicy Punktów Sprzedaży, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z tymi osobami.
  2. Aby wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, Uczestnik powinien:
   1. spełniać warunki, o których mowa w pkt 3.1. powyżej,
   2. nabyć w okresie trwania Konkursu w Punkcie Sprzedaży jednorazowo wino wymienione w pkt. 1.9 („Zakup Konkursowy”),
   3. zachować oryginał dowodu dokonania Zakupu Konkursowego w postaci paragonu fiskalnego,
   4. zgłosić się do Konkursu w czasie jego trwania, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu Konkursowego („Zgłoszenie”), wypełniając wszystkie pola formularza zgłoszeniowego na stronie www.wloskaprzygoda.pl, przekazując:
    1. zdjęcie paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie Zakupu Konkursowego,
    2. poprawny adres e-mail,
    3. odpowiedź na pytanie konkursowe, czyli zaproponowanie kreatywnego pomysłu: Zdradź nam, kogo zaprosiłbyś po Włoszech w towarzystwie Amanti. („Praca konkursowa”),
    4. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że zapoznał się z jego Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia,
    5. złożenie oświadczenia, zgodnie z postanowieniami pkt 6 Regulaminu (warunek konieczny), o treści: „Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Administratorem moich danych osobowych jest Eurocash FRANCZYZA z siedzibą w Komornikach pod adresem ul. Wiśniowa 11, 62-052 Poznań a moje dane będą przetwarzane w celach związanych z udziałem i otrzymaniem nagrody w konkursie ,,Włoska przygoda z Faktorią Win” oraz w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celach związanych z przyznawaniem nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i otrzymania nagrody. Przyjmuję do wiadomości, że Administrator danych powierzył przetwarzanie moich danych spółce VALKEA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291933, NIP: 525-21-77-350, o kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 zł, wpłaconym PLN (“Valkea”), reprezentowaną Tomasza Opielę CEO i Beatę Krawczak CFO, w celu organizacji Konkursu ,,Włoska przygoda z Faktorią Win”. Dokładna informacja o przetwarzaniu moich danych znajduje się w Regulaminie Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że przysługuje mi do Pracy konkursowej całość osobistych i majątkowych praw autorskich, a prawa te nie zostały w żadnym zakresie zbyte ani obciążone ze skutkiem obligacyjnym lub rzeczowym na rzecz osób trzecich w sposób, który prowadziłby do ograniczenia możliwości wykorzystywania Pracy Konkursowej przez Organizatora w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
  3. Odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:
   1. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
   2. zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
   3. zawierają treści niezgodne z prawem;
   4. zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
   5. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
   6. naruszają dobre obyczaje;
   7. promują produkty konkurencyjne wobec produktów objętych konkursem;
   8. nie spełniają innych warunków opisanych w Regulaminie.
  4. Uczestnik może wykonać dowolną ilość Zgłoszeń z zastrzeżeniem, że każde Zgłoszenie związane
   jest z odrębnym zakupem objętym konkursem (inny paragon).
  5. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę, pod zawieszającym warunkiem zdobycia nagrody w Konkursie, na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora, na zasadach określonych w punkcie 4.11. Regulaminu, wszystkich majątkowych praw autorskich do nadesłanej Pracy Konkursowej w tym wykonywania praw zależnych, a także zobowiązania się do niewykonywania prawa autorskich osobistych do Pracy Konkursowej, poza prawem do autorstwa. Organizator wykonawczy niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu zniszczy będące w jego posiadaniu pozostałe prace konkursowe.
  6. Poprzez fakt dokonania zgłoszenia, o którym mowa powyżej w punkcie 3.2, zawierającego Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanej Pracy Konkursowej przysługują mu wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłana praca konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora lub osoby trzecie współpracujące z Organizatorem, spowodowane opublikowaniem Pracy Konkursowej zawierającej wady prawnej zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Organizatora i takie osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody w razie, gdy przesłana przez niego Praca Konkursowa narusza prawo lub prawa, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, osób trzecich.
 4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU. WYDAWANIE NAGRÓD
  1. Do 14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu Komisja wybierze pięciu Laureatów Nagrody spośród wszystkich Uczestników, którzy dokonali w Okresie trwania Konkursu poprawnych (zgodnych z Regulaminem) zgłoszeń do Konkursu.
  2. Komisja oceni jakość zgłoszonych Prac Konkursowych oceniając kreatywność, pomysłowość, merytoryczne dopasowanie przesłanej treści do przedmiotu pytania konkursowego. Komisja przyzna nagrody jedynie Pracom Konkursowym, które w opinii Komisji są najlepsze pod względem ww. kryteriów. Komisja Konkursowa zgodnie z ww. kryteriami utworzy Listę Laureatów Konkursu.
  3. Jednocześnie utworzona zostanie Lista Rezerwowa, na której znajdą się trzy kolejne najwyżej ocenione Zgłoszenia, która będzie wykorzystana w przypadku, gdyby Laureat z Listy nie spełnił wymogów Regulaminu i utracił prawo do Nagrody. W takim przypadku kolejne Zgłoszenie na Liście po Zgłoszeniu, które wypada, zajmuje jego miejsce, dalsze awansują o pozycję wyżej, a najwyżej oceniane Zgłoszenie z listy rezerwowej wchodzi na ostatnie miejsce Listy. Procedura ma zastosowanie maksymalnie dwa razy do każdej pozycji na Liście lub do czasu wyczerpania Listy Rezerwowej, przy czym nagroda główna przypadnie dla najwyżej ocenionego Zgłoszenia z Listy, które zostanie zweryfikowane w pierwszej kolejności.
  4. Organizator poinformuje Laureatów o wygranej, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w Zgłoszeniu.
  5. Organizator w wysłanej wiadomości poprosi o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i adres korespondencyjny (dane niezbędne do skutecznego wydania i doręczenia nagrody przez firmę kurierską).
  6. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu, w sposób opisany w pkt 4.4 powyżej, z osobą wyłonioną jako Laureat lub niewykonania przez niego czynności, o których mowa w pkt 4.5, Organizator podejmie analogiczną próbę skontaktowania się z kolejnymi wyłonionymi Uczestnikami, na podstawie utworzonej Listy Rezerwowej, zgodnie z pkt 4.3.
  7. W wypadku zwycięstwa w Konkursie, Wydanie Nagrody uzależnione jest od:
   1. podania przez zwycięzcę danych osobowych, określonych w pkt 4.5 Regulaminu,
   2. przesłania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie praw autorskich do Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora o treści: „Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu ,,Włoska przygoda z Faktorią Win” (Eurocash FRANCZYZA) całości autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej stanowiącej wykonanie zadania konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. Nr 2019 poz. 1231 z późn. zm.). Nabycie praw autorskich przez Fundatora obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art.50 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności pola doprecyzowane w pkt 4.11 Regulaminu Konkursu, w tym wykonywania praw zależnych. Jako laureat nagrody nie jestem uprawniony/a do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.”
  8. Dowód dokonania Zakupu Konkursowego w postaci paragonu fiskalnego potwierdza dokonanie zakupu Produktu Konkursowego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
   1. numer paragonu jest zgodny z podanym w Zgłoszeniu;
   2. paragon fiskalny jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez Punkt Sprzedaży, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
   3. paragon fiskalny nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
   4. w liście zakupów na paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy produktu objętego konkursem bądź też na paragonie widnieje adnotacja Punktu Sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy produktu objętego konkursem.
  9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
  10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  11. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Prac Konkursowych Laureatów z chwilą doręczenia Organizatorowi lub Organizatorowi Wykonawczemu przez Laureata oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora całości praw majątkowych Laureata do Pracy Konkursowej i wydania nagrody. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1231 z późn. zm), a w szczególności:
   1. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
   2. wprowadzenie do obrotu,
   3. wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
   4. wprowadzenie do sieci Internet,
   5. trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
   6. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   7. wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f),
   8. wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej o których mowa w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach autorskich.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na adres siedziby Organizatora Wykonawczego Konkursu: VALKEA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, z dopiskiem „Włoska przygoda z Faktorią Win” lub mailowo na adres konkurs@wloskaprzygoda.pl oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Wykonawczy Konkursu ma odesłać odpowiedź na reklamację.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny
   opis i powód reklamacji, stosowne żądanie z dopiskiem na kopercie lub w tytule maila „Konkurs
   Włoska przygoda z Faktorią Win – reklamacja”.
  3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania przez
   Organizatora Wykonawczego. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Wykonawczego w formie zwrotnej wiadomości e-mailowej.
 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Pani / Pana danych jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Z administratorem można skontaktować się przez adres email eurocash@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 61 658 33 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email iod_ecf@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 61 333 22 77 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. organizacji konkursu, a w przypadku wygranej, przekazania nagrody – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na organizacji i przeprowadzeniu konkursu świątecznego;
   2. obsługi reklamacji związaną z konkursem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prawidłowej obsłudze reklamacji przez Administratora;
   3. rozliczenia podatku – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
  4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w szczególności agencjom marketingowym.
  5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres rozstrzygania reklamacji – w przypadku jej złożenia. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W pozostałym zakresie, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
  6. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Bez podania danych udział w konkursie nie jest możliwy.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W okresie trwania Konkursu, treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora Wykonawczego oraz na Stronie internetowej pod adresem: www.wloskaprzygoda.pl
  2. Prawa i obowiązki Organizatora, Organizatora Wykonawczego oraz Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
  3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie tudzież do wstrzymania Konkursu bez podania przyczyny, jeśli ku temu są takie powody, przy czym Organizator w żaden sposób nie może zostać pociągnięty do jakiegokolwiek odszkodowania wobec Uczestnika biorącego udział w Konkursu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną wtedy przez Organizatora opublikowane na Stronie internetowej.
  5. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w Regulaminie.